Ga direct naar de inhoud.

Flynth: 'de rol van strategisch adviseur past ons perfect'

Frank Hollaar van Flynth: 'Het landschap in de glastuinbouw is de afgelopen jaren drastisch veranderd. Dienstverlenende bedrijven als Flynth zien als geen ander die veranderingen plaats vinden. Niet alleen op het gebied van professionalisering en schaalvergroting, maar ook op de rol van de sector in maatschappij en klimaat. Vanuit haar marktleiderspositie in de sector ondersteunt Flynth ondernemers om die veranderingen tijdig te zien en er adequaat op in te spelen.'

Sturen op kernwaarden en maatschappelijke impact

“Je ziet dat glastuinbouwbedrijven steeds meer een eigen identiteit krijgen en niet meer volledig op de ondernemer leunen”, laat Frank Hollaar weten, sectorleider tuinbouw en adviseur bij Flynth. “Doordat er steeds meer gestuurd wordt op kernwaarden en maatschappelijke impact, naast financieel rendement, worden tuinbouwbedrijven organisaties met een eigen ziel en motor.” Ondernemers die meer afstand nemen tot de operationele processen en het bedrijf meer vanuit een strategisch perspectief aansturen, dat vereist een professionele aanpak. “Flynth is daarin meegegroeid, van keukentafel naar boardroom als het ware”, gaat Frank verder. “En onze persoonlijke benadering is daarin mee verhuisd.” “Het is voor een onderneming belangrijk dat zij haar eigen missie en kernwaarden met betrekking tot alle impactvolle thema’s helder formuleert”, geeft Frank aan. Hij refereert aan vraagstukken als de stikstofcrisis, Brexit, arbeidsmigratie, privacy, volksgezondheid en het klimaatakkoord, onder andere. “Alleen met die oprechtheid zal het ook echt door de haarvaten van het bedrijf gaan stromen.”

Een living lab

“Eigenlijk is de glastuinbouw een ‘living lab’ voor veel innovaties en veranderingen”, aldus Frank. “Er is geen sector die zoveel raakvlakken heeft met maatschappelijke thema’s als de glastuinbouw. Succesvolle bedrijven blijken keer op keer duidelijke strategische doelstellingen te hebben geformuleerd, waaraan zij zich committeren. Niet de waan van de dag steeds weer laten voorgaan in de besluitvorming, maar gericht koersen op strategische doelstellingen.”

Big Data en strategie

Eén van die veranderingen is de toepassing van Big Data. “Data daadwerkelijk vertalen in managementinformatie op strategisch en operationeel niveau gaat echt verder dan één en ander in een mooi dashboard plaatsen.” “Daarom is het voor ons zo’n geweldige kans om met een innovatief bedrijf als Plantanious de kansen en mogelijkheden op het gebied van Big Data Analysis te ontginnen en te kijken welke externe en interne data een mooie combinatie vormen met financiële parameters zoals rendement, kostprijs en liquiditeit.”

“Eerst kijken we gezamenlijk welke informatiebehoeften er uit de strategische doelstellingen van Plantanious voortkomen en in hoeverre ook de kernwaarden van het bedrijf, zoals ‘duurzaam’, ‘samenwerken’ en ‘verrassen’, extra kunnen worden geladen met behulp van Big Data.”

Duurzaamheid

Dat ‘duurzaam’ een kernwaarde is voor Plantanious, heeft ook gevolgen gehad in de keuzes die zijn gemaakt. Frank beaamt dat. “Plantanious is een prachtig voorbeeld van hoe je nul-op-de-meter kunt krijgen op het gebied van elektriciteit. Ze stevenen momenteel af op een volledig decentrale elektriciteitsvoorziening, wat een mooie prestatie is in de ontwikkeling naar fossielvrij.” “Want ook de warmtevoorziening is grotendeels lokaal geborgd”, gaat Frank verder. “Door zelf nu al het voortouw te nemen in die energietransitie maak je je als bedrijf en cluster in ieder geval weerbaar en flexibel. Dat geeft je enorme voorsprong wanneer de overgang naar een fossielvrije teelt vanuit de wetgeving echt zal worden opgelegd en die fase gaat er een keer komen.”

“Het enthousiasme van Freek en Joost werkt aanstekelijk. Je merkt dat ‘duurzaamheid’ verankerd zit in de kernwaarden van het bedrijf en dat het thema ook echt benaderd wordt vanuit meerdere invalshoeken en daar hoort uiteraard ook de economische haalbaarheid bij. Maar zelfs met alle signalen op groen, moet je het nog wel doen. Dat is aan Joost en Freek wel besteed. Doorpakken is hun tweede natuur!”

Data-analyse en business intelligence zijn continue processen

“Je moet natuurlijk wel ruimte hebben in je bedrijf, zowel financieel als organisatorisch, om duidelijke strategische doelstellingen te formuleren en je daar dan ook echt aan te committeren.”, zegt Frank. “Die ruimte creëren ondernemers door hun bedrijf op te schalen, te professionaliseren, intensiever te gaan samenwerken en meer te delegeren.” “Wat betreft data-analyse en business intelligence is het ook geen kwestie van één keer inrichten en klaar, maar een continu proces dat het bedrijf steeds een stapje verder brengt op de ladder van ‘beschrijven, verklaren, voorspellen en afdwingen’.” 

“Natuurlijk zijn er nog forse uitdagingen in de sector”, besluit Frank. “Maar dat neemt niet weg dat het prachtig is om de ontwikkelingen in de glastuinbouwsector te zien. De wijze waarop zaken benaderd worden, is steeds professioneler en gericht op concrete oplossing. Onze rol verschuift daarbij steeds meer naar die van strategisch adviseur en dat past ons perfect.”